Maatschappelijke Business Case Levensloopbegeleiding VAB

Uit de Maatschappelijke Business Case van onderzoeksbureau MAD impact blijkt dat het loont om te investeren in Levensloopbegeleiding VAB. Niet alleen omdat deelnemers en hun naasten significante verbeteringen rapporteren op allerlei terreinen, maar ook omdat iedere geïnvesteerde euro in de beschreven casuïstiek zich in veelvoud terugverdient. De Maatschappelijke Businesscase geeft een eerste indicatie dat brede invoering van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme de samenleving mogelijk miljoenen euro’s kan besparen.

Maatschappelijke kosten en baten

Uit de rapportage Levensloopbegeleiding VAB werkt! blijkt dat deelnemers, naasten en levensloopbegeleiders erg positief zijn over Levensloopbegeleiding VAB. Daarom pleit Vanuit autisme bekeken voor een bredere beschikbaarstelling van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Om deze stap te zetten is een afweging van de mogelijke maatschappelijke kosten en baten van de inzet van levensloopbegeleiding nodig.

Onderzoeksbureau MAD Impact heeft aan de hand van de casuïstiek van vijf deelnemers de daadwerkelijke ontwikkelingen bij inzet van Levensloopbegeleiding VAB geplaatst tegenover scenario’s zonder inzet van deze levensloopbegeleiding. Aan de hand van bestaande literatuur, gesprekken met direct betrokkenen en andere bronnen is geprobeerd om de effecten van de inzet van Levensloopbegeleiding VAB in harde euro’s te kwantificeren. Dit geeft een beeld van de maatschappelijke kosten en baten van Levensloopbegeleiding VAB.

Iedere geïnvesteerde euro verdient zich in veelvoud terug

De maatschappelijke baten blijken positief. Door vergroting van participatie van deelnemers en naasten, afbouw van onnodige en vaak dure zorg en preventie, verdient iedere geïnvesteerde euro in de beschreven casuïstiek zich jaarlijks in veelvoud terug (van 4x in het conservatieve scenario tot 11x in het optimistische scenario).

Download de Maatschappelijke Business Case 

Lees ook de rapportage Levensloopbegeleiding VAB werkt! en de Evaluatie contractvormen levensloopbegeleiding voor mensen met autisme, waarin onderzocht wordt welke financieringsmodellen werken voor levensloopbegeleiding VAB.