Rol van de coalitie bij het thema onderwijs

Waarom aandacht voor onderwijs?

Kinderen en jongeren met autisme ontwikkelen zich niet volgens het standaard patroon. Zij kunnen op cognitief gebied voorlopen en tegelijk op sociaal gebied achterlopen op leeftijdsgenoten. In een veilige omgeving met ruimte voor maatwerk - dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling op dat moment - kan een leerling met autisme zich optimaal en blijvend ontwikkelen. Scholen die maatwerk kunnen bieden aan leerlingen met autisme, kunnen naar verwachting ook goed inspelen op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. 

Wat doen we? 

We bieden scholen en samenwerkingsverbanden kennis over autisme en wat nodig is voor autismevriendelijk onderwijs: 

 • Een open houding en diversiteit omarmen, waardoor een schoolklimaat ontstaat waarin iedere leerling zichzelf mag zijn.
 • Kennis over autisme en de bereidheid om met de leerling en ouders in gesprek te gaan en waar nodig zorg de klas in te halen.
 • Flexibiliteit en vrije ruimte in beleid om daadwerkelijk in te kunnen spelen op de specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen met autisme. Zet de mogelijkheden van de leerling centraal, ook als dat soms 'uitzondering op de regels' vraagt. 

We ondersteunen de ontwikkeling naar autismevriendelijk onderwijs onder meer door:

 • Het ophalen van goede voorbeelden en knelpunten om hiermee partijen in het veld te voeden, bewust te maken en verbetervoorstellen te doen. De resultaten van dit veldonderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Passend onderwijs vanuit autisme bekeken – Samen bouwen aan een kansrijke toekomst’. Het rapport biedt handvatten aan beleidsmakers, school bestuurders, leerkrachten en ouders voor passend onderwijs aan leerlingen met autisme.
 • Leerlingen met autisme een stem te geven. Onder andere met het filmpje Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, door leerlingen met autisme aan leraren.
 • Praktische tips en handvatten te geven aan mensen in het onderwijs op uaanzet.nl
 • Praktische tips en handvatten te geven aan leerlingen met autisme en hun ouders op autismewegwijzer.nl.
 • Samenwerking te stimuleren tussen samenwerkingsverbanden, gemeenten, (jeugd)zorg en andere ketenpartners. 
 • Het ophalen van goede voorbeelden en knelpunten om hiermee partijen in het veld te voeden, bewust te maken en verbetervoorstellen te doen.
 • Kennisuitwisselingsnetwerken te faciliteren tussen en/of binnen samenwerkingsverbanden en beroepsgroepen met als doel meer leerlingen met autisme ‘binnenboord te houden’.

Wat zijn de effecten?

Rekening houden met autisme in het onderwijs heeft meerwaarde op korte en lange termijn. Investeren in passend onderwijs voor leerlingen met autisme en herkennen van autisme leidt tot:

 • Een schoolklimaat waarin alle leerlingen zichzelf mogen zijn en verschillen benut worden.
 • Minder leerlingen met autisme die thuiszitten zonder onderwijs.
 • Betere resultaten van leerlingen met autisme op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.
 • Meer leerlingen/studenten die een diploma halen, wat een positief effect heeft op het vinden van een baan en minder vaak een uitkering nodig is.