Organisatie pilot LLB

De pilot Levensloopbegeleiding is georganiseerd om zo veel als mogelijk recht te doen aan de wens om levensloopbegeleiding te bieden die aansluit bij de leefwereld van mensen met autisme. Dit begint bij het bieden van veel mogelijkheid voor eigen regie van de deelnemer, indien gewenst geholpen door diens naasten. De deelnemer kiest zijn/haar levensloopbegeleider zelf. Deze is gedurende de pilot als vertrouwd gezicht aanwezig en neemt de leefwereld van deze persoon en diens ontwikkeling als vertrekpunt. De levensloopbegeleider wordt gevraagd om werkelijke commitment: het volgen van trainingen en intervisies onder leiding van de procesbegeleider en het zich zo goed als mogelijk inzetten om de persoon met autisme werkelijk te helpen. Dit vraagt flexibiliteit en een open houding.

Steekproefkader en werving

De werving van deelnemers en levensloopbegeleiders is een belangrijk proces geweest in de organisatie van de pilot. Via netwerken, organisaties en social media is gezocht naar mensen met autisme die aan de pilot wilden deelnemen. Om goed onderzoek te kunnen doen was een specifieke groep deelnemers nodig die representatief is voor alle mensen met autisme. De deelnemers werden daarom geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde criteria (het zogenaamde steekproefkader). De deelnemers kozen vervolgens zelf hun levensloopbegeleider, waarbij de klik tussen de deelnemer en levensloopbegeleider een van de voorwaarden is om samen het avontuur aan te gaan. Deelnemers waren vrij om een persoon te kiezen die zij al kennen, maar in veel gevallen kozen zij iemand uit de video poule. De potentiele levensloopbegeleiders introduceerden zichzelf in de videopoule middels een filmpje. Zo kon de deelnemer uit de poule een persoon kiezen met wie hij/zij kennis wilden maken middels een klikgesprek. Na een (van beide kanten) positief ervaren klikgesprek, vormden de deelnemer en levensloopbegeleider een duo en gingen samen van start.

Regionale groepen

De levensloopbegeleiders zijn georganiseerd in regionale groepen. Elke regionale groep heeft een procesbegeleider. Binnen de regionale groepen wordt kennis uitgewisseld, worden soms gastsprekers ontvangen en vindt intervisie plaats. Tijdens intervisie gaan levensloopbegeleiders met elkaar in gesprek over vraagstukken uit de praktijk. Het versterkt het netwerk van de levensloopbegeleiders, brengt kennis en ervaringen van de groep naar boven en is een manier om elkaar te inspireren. In onderstaand figuur is te zien waar de regionale groepen en de landelijke groep zich bevinden.

Afbeelding
Kaart-regios-LLB

Ongeveer zes keer per jaar wordt er een themabijeenkomst georganiseerd die toegankelijk is voor de levensloopbegeleiders uit alle groepen, maar ook voor deelnemers en hun naasten. Op deze pagina vind je de verslagen van de themabijeenkomsten en welke onderwerpen aan bod zijn gekomen/komen.

Financiering

Binnen de pilot realiseren we levensloopbegeleiding die zo goed als mogelijk aansluit bij de leefwereld en de behoeften van de deelnemers. Dat betekent bijvoorbeeld dat er op- en afgeschaald moet kunnen worden naar de behoefte van de deelnemer. Dat is fijn voor de deelnemer, maar het is ingewikkeld om grip te hebben op de kosten voor zo’n voorziening. Daarom worden er binnen de pilot meerdere vormen van financiering getest. Het opstellen van de contracten voor de verschillende financieringsvormen is een uitdagende klus geweest, waar Alwine Dijkstal, project-coördinator binnen de pilot Levensloopbegeleiding, verantwoordelijk voor was. In dit interview met Alwine lees je meer over de financiering.

Onderzoek

De pilot Levensloopbegeleiding is feitelijk een onderzoek met als hoofdvragen:

  • Wat is goede levensloopbegeleiding?
  • Hoe organiseer je dat?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau: Mad Impact. Op deze pagina lees je meer over het onderzoek.

Afbeelding
Onderzoek

 

Landelijke invoering van Levensloopbegeleiding

Binnen de pilot is levensloopbegeleiding georganiseerd zonder rekening te hoeven houden met het systeem van wet- en regelgeving. Binnen de pilot kunnen levensloopbegeleiders dus heel dicht bij de bedoeling blijven: het brengen van positieve beweging in het leven van mensen met autisme. De resultaten zijn zeer positief. Nu dient zich de realiteit aan: hoe kan levensloopbegeleiding landelijk ingevoerd worden? Vanuit autisme bekeken vindt het belangrijk om breed te toetsen hoe stakeholders aankijken tegen levensloopbegeleiding zoals dat in de pilot is neergezet. Daarom hebben we een klankbordgroep waarmee we regelmatig afstemmen. Hier wordt nagedacht over nut en noodzaak van levensloopbegeleiding, over de gebruikte uitgangspunten, de manier waarop levensloopbegeleiding georganiseerd is en de manier waarop we het zouden kunnen verankeren in wet- en regelgeving. Zo zijn we gekomen tot een gedragen position paper. Die lees je hier.

Volwaardig Leven

De pilot Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme is onderdeel van het programma Volwaardig Leven. Met dit programma wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken. Zodat mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van gemotiveerde en deskundige professionals.