VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie

Wat is inclusie? In Nederland wordt inclusie vaak vertaald naar ‘meedoen’, gelijke rechten en instroom in ‘gewone’ voorzieningen (zoals de reguliere school). Maar eigenlijk gaat het dan om integratie: de maatschappij blijft zoals hij is, mensen met autisme kunnen meedoen. De standaard normen worden niet ter discussie gesteld. Maar het is moeilijk om jezelf te blijven als die normen (vaak onbewust) richtinggevend blijven.

De basis van inclusie is dat mensen (h)erkend worden als individu. Hoe zit dat bij autisme? Mensen met de diagnose worden vaak door een ‘autisme-bril’ bekeken. Die bril is gekleurd door stereotype opvattingen over autisme en door een behoefte aan houvast: ‘Hoe moet ik omgaan met de persoon met autisme? Is er een checklist?’.

VAB onderzoekt hoe die ‘autisme-bril’ wordt gevoed vanuit de samenleving en vanuit de hulpverlening. Wordt de unieke eigenheid van ieder mens met autisme nog herkend? Of bepaalt het label inmiddels hoe iemand is en wat hij nodig heeft? En welke gevolgen heeft dat voor inclusie?

Het project omvat drie deelonderzoeken:

  1. Maatschappelijke meetlat: Welke (maatschappelijke) normen bepalen het vermoeden van autisme? 
  2. Diagnostische beoordeling: Gaat de diagnosestelling over wat de persoon zelf ervaart of over een geobjectiveerd beeld?
  3. Impact op de leefwereld: Welke impact heeft voorlichting en therapie op de leefwereld van de persoon met autisme? 
Samenhang deelonderzoeken

Het gaat om een verkennend, kwalitatief onderzoek waarbij de subjectieve beleving van mensen steeds het uitgangspunt is. De resultaten vormen onder meer input voor de opleiding van levensloopbegeleiders in de pilot Levensloopbegeleiding die VAB uitvoert voor het ministerie van VWS. In deze pilot staat aansluiting bij de leefwereld van mensen met autisme centraal; het kunnen (h)erkennen van de eigenheid van mensen is daarvoor van belang. Het onderzoek houdt zich niet bezig met wat autisme is of welke oorzaken autisme heeft.

Meer informatie over het onderzoek

Stuur een mail naar senior adviseur Ingrid Claassen via ingrid.claassen@vanuitautismebekeken.nl.