Begeleidersinformatie

Het hogere doel van de pilot Levensloopbegeleiding VAB

Tijdens de pilot Levensloopbegeleiding VAB krijgen 100 mensen de kans om levensloopbegeleiding te ontvangen en nog eens 100 om levensloopbegeleiding te bieden. Dat is fantastisch. Het hogere doel is echter niet om dit voor 100 mensen te realiseren, maar voor álle mensen met autisme in Nederland die hier baat bij kunnen hebben. Daarom stellen we alles in het werk om met elkaar een antwoord te vinden op de vraag `Wat is goede levensloopbegeleiding?` en `Hoe kunnen we dit goed organiseren?`

Vanaf het begin van de pilot hebben we een onderzoek gedaan naar de resultaten van Levensloopbegeleiding VAB in deze pilot. De onderzoeken zijn ondertussen afgerond en de resultaten hiervan zijn op onze website gepubliceerd. Zie de rapporten Levensloopbegeleiding VAB werkt! en Levensloopbegeleiding VAB werkt door!. Ook in de periode van de verlenging, waar we nu in zitten, willen we de discussie gaande houden en het gesprek blijven voeren over de inzet van Levensloopbegeleiding VAB voor mensen met autisme. Concreet betekent dat voor alle levensloopbegeleiders die deelnemen aan de pilot:

 • Actief deel moeten nemen en inhoudelijk bijdragen aan trainingen en intervisie in een regionale groep met andere levensloopbegeleiders
 • Het ondersteunende ICT platform moeten gebruiken voor urenregistratie
 • Indien er nog aanvullend onderzoek gewenste is hieraan deel te nemen

Hoe ziet Levensloopbegeleiding VAB eruit?

De leefwereld van de deelnemer staat centraal bij Levensloopbegeleiding VAB. De deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider, zodat de kans op een goede klik groot is. Systeemregels zijn niet leidend: als de deelnemer bijvoorbeeld zijn pianoleraar als levensloopbegeleider wil, dan kan dat. En als de deelnemer zelf geen levensloopbegeleider weet te vinden dan kunnen wij daarbij helpen.

De werkwijze moet loskomen van complexe protocollen waarin de mens verloren raakt. Geen aanbodgerichte zorg maar begeleiding op maat op momenten dat de deelnemer dat nodig heeft.
Als levensloopbegeleider ga je vervolgens aan de slag met begeleiding die zich kenmerkt door:
Beeldende weergave van school, zorg, werk, sport, sociale leven, wonen, vervoer, etc.
Tijdlijn over de jaren waarbij levensloopbegeleiding naar behoefte wordt op- en afgeschaald.

De mens van baby tot oudere

Hoe lang duurt de pilot?

In 2019 zijn de eerste 50 deelnemers gestart en in mei 2020 zijn nog eens 50 nieuwe deelnemers gestart. Daarmee is de beoogde groep van 100 deelnemers in de pilot compleet.

Eind oktober 2020 is de eerste pilotfase afgerond.

Eind 2020 leverden wij de resultaten van het onderzoek op en heeft het ministerie van VWS een besluit moeten nemen over mogelijke landelijke uitrol van de levensloopbegeleiding zoals wij die aanbevelen.

 • Tot 31 december 2023 kan de deelnemer in ieder geval gebruik blijven maken van Levensloopbegeleiding VAB, gefinancierd door de pilot.

Uiterlijk 31 december 2023 is de pilot volledig afgerond. We hopen tegen die tijd meer duidelijkheid te hebben over de manier waarop levensloopbegeleiding ook daarna ingezet kan gaan worden. 

Wie zijn de deelnemers?

De deelnemers aan de pilot zijn mensen met een ASS-diagnose en die hebben aangegeven dat ze graag begeleid zouden willen worden door een levensloopbegeleider. Er is zorggedragen voor een brede spreiding naar diverse achtergrondcriteria.

Wie zijn de levensloopbegeleiders?

De deelnemers kiezen zelf hun levensloopbegeleider. Zij kunnen dus zelf iemand kiezen met wie zij een goede klik ervaren. Deze persoon hoeft nog geen levensloopbegeleider te zijn. Het kan ook iemand zijn met een heel ander beroep, of een familielid. Begeleiders moeten wel minimaal HBO-denkniveau hebben en in staat zijn tot zelfreflectie.

Als je binnen deze pilot gevraagd wordt als levensloopbegeleider, moet je goed afwegen of je dit wil. Als levensloopbegeleider kies je er dan namelijk voor om je te verbinden aan de werkwijze en voorwaarden van de pilot.

Wat ga je als levensloopbegeleider doen?

Als levensloopbegeleider werk je vanuit de vragen die de deelnemer heeft en heb je aandacht voor de vlakken waarop hij zich zou willen ontwikkelen. Je voorkomt dat dingen uit de hand lopen voor de deelnemer en je helpt de deelnemer te reflecteren op zichzelf en zijn omgeving.

Daarnaast ben je omgevingsgericht. Je creëert omstandigheden waarin de deelnemer kan functioneren, groeien, meedoen en zelfvertrouwen kan opbouwen. 

Als levensloopbegeleider voer je het ‘goede gesprek’ (vraagverheldering en coaching) en regel je maatwerk voor de deelnemer waar dat nodig is. Daarvoor moet je misschien aan de slag met wet- en regelgeving en met mensen van andere organisaties. Je regelt bijvoorbeeld dat jouw deelnemer voortaan halve dagen naar school mag gaan als dit veel beter aansluit bij zijn mogelijkheden. Uiteraard ondersteunen wij je hierbij met training en intervisie.
Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching)

Levensloopbegeleiders regelen maatwerk voor de deelnemers waar dat nodig is.

Hoe ziet het onderzoek eruit? 

Als begeleider ben je gedurende de verlenging van de pilot ook betrokken bij een onderzoek dat meeloopt, net als je deelnemer. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is goede Levensloopbegeleiding VAB? Deze vraag wordt vanuit verschillende invalshoeken beantwoord:

 • Vanuit het perspectief van jou als begeleider
 • Vanuit het perspectief van de deelnemer en zijn omgeving
 • In termen van gevonden effecten

In deze verlenging van de pilot is het onderzoek afgerond. 

Digitaal platform (Jouwomgeving.nl)

Voor de pilot maak je gebruik van een digitaal platform. De deelnemers worden hier ook aan gekoppeld.
Wij hebben gekozen voor www.jouwomgeving.nl. Dit platform kun je gebruiken om veilig te communiceren met de deelnemer en met ons. De deelnemer kan ook externen toevoegen zoals familie of vrienden. Voor het juiste gebruik van het platform krijg je een uitleg.

Vergoeding


De levensloopbegeleiders krijgen tijdens de pilot een vergoeding voor hun werk. We hebben er flink over nagedacht hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De makkelijkste weg zou zijn geweest dat we kijken naar gebruikelijke tarieven voor mensen die op dit moment (een soort van) levensloopbegeleiding bieden. Echter we zijn een pilot, bedoeld om vernieuwing te brengen. En zo liepen we tegen een aantal vragen aan:

 • als we vanuit de leefwereld vragen aan levensloopbegeleiders om de begeleiding te bieden die nodig is, dan betekent dat, dat dit soms veel en soms weinig kan zijn. De financier weet dus niet wat de levensloopbegeleiding gaat kosten. Dat is op termijn onhoudbaar.
 • de bestaande trajecten van bv. clientondersteuning zijn vaak kortdurend. De levensloopbegeleiding die wij beogen is (levens)lang. Daarmee is het reëel om wat minder hoge tarieven toe te passen
 • we bieden de deelnemers de kans om zelf hun levensloopbegeleider te kiezen. Daarmee leggen we op voorhand weinig randvoorwaarden op qua opleiding of ervaring. Een gebruikelijke inschaling op basis van diploma’s is dus niet aan de orde
 • tijdens de pilot zijn er ook trainingsdagen en intervisie-bijeenkomsten. De hieraan bestede uren worden óók vergoed als ware het gewoon werk (normaliter zou iemand juist betalen om aan trainingen en intervisie deel te nemen) Wij zullen je informeren over de precieze hoeveelheid uren die vergoed worden per training/intervisie.

 

In de eerste, inmiddels afgeronde fase van de pilot hebben wij verschillende financieringsmodellen onderzocht. In de verlenging van de pilot werken wij met één model. De deelnemer bespreekt bij de intake met VAB het aantal uren dat per week verwacht nodig te hebben. Dit is het uitgangspunt voor het aantal uren. Echter, de levensloopbegeleider kan hiervan afwijken wanneer dat nodig is. Dit kunnen meer uren zijn, wanneer nodig. Het kan ook betekenen dat er in een week minder uren worden gemaakt. Wanneer blijkt dat er structureel meer of minder uren worden gemaakt, bespreekt de levensloopbegeleider dit met de Contactpersoon Duo’s van VAB.

De uren voor training en intervisie worden ook vergoed aan de levensloopbegeleider.

In de onderstaande tarieven zitten reiskosten/reistijd al inbegrepen. Deze kosten kunnen in de pilot niet apart opgevoerd worden.
We werken binnen de pilot met verschillende uurtarieven. Dit zijn:

 • € 20,54 excl. BTW per uur voor naasten (ouders van deelnemer, broers of zussen van deelnemer of volwassen kinderen van een deelnemer)
 • € 56,50 excl. BTW per uur voor alle levensloopbegeleiders die geen familie zijn van de deelnemer
 • Het kan ook voorkomen dat een levensloopbegeleider al voor een zorg organisatie werkt. In dat geval wordt het tarief met de organisatie besproken.

De levensloopbegeleiders die niet aan een zorgorganisatie zijn gebonden, werken als ZZP’er voor Vanuit autisme bekeken. Een ZZP’er kan er zelf voor kiezen om een verloningsorganisatie in te schakelen. Deze organisatie kan veel van de administratieve taken uit handen nemen van een ZZP’er. Mocht de levensloopbegeleider via een verloningsorganisatie willen werken, dan kan de levensloopbegeleider zelf kiezen met welke organisatie hij/zij in zee gaat. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ZZP’er.

Training & intervisie

Training en intervisie tijdens de pilot is een verplicht onderdeel voor levensloopbegeleiders. De bijeenkomsten zullen grotendeels plaatsvinden op een locatie in jouw regio, maar soms ook op een andere locatie. De trainingen hebben als doel kennis te delen en te inspireren. Ze richten zich op ASS in de breedste zin van het woord, specifiek op de rol van levensloopbegeleiders (competenties, omgaan met grenzen, etc…) en op het met elkaar verdiepen van relevante vraagstukken voor de inzet van levensloopbegeleiding.

Tijdens de intervisies ga je als begeleiders met elkaar en in gesprek over jouw ervaringen in de begeleiding van je deelnemer. Hier ga je op zoek naar antwoord op de vragen waar je tegen aan loopt en naar je eigen blinde vlekken.

Commitment aan de pilot

Wij denken dat deelname aan deze pilot leerzaam en leuk is en je wordt er ook nog voor betaald. In retour moet elke levensloopbegeleider zich echter committeren aan enkele zaken. Dit betekent concreet:

 • Je sluit een contract met ons af waarin jij je commitment bevestigt
 • Je geeft een recente VOG af met het profiel Gezondheid en welzijn van mens en dier. De VOG mag niet ouder zijn an 3 maanden. 
 • Je bent aanwezig tijdens trainingen en intervisies

 • Je werkt mee aan dat wat nodig is voor onderzoek (invullen enquetes, interviews)

 • Je gebruikt jouwomgeving.nl voor je tijdsregistratie en rapportage

Het helpt enorm als je out-of-the-box kunt denken. Het helpt ook als je pro-actief bent en als je ontvankelijk bent voor feedback. Als levensloopbegeleider binnen de pilot word je feitelijk lid van een team van mensen die de landelijke uitrol voor elkaar willen krijgen.

Bescherming van persoonsgegevens

Als levensloopbegeleider werk je met (bijzondere) persoonsgegevens. Van VAB wordt verwacht dat hij/zij handelt conform de eisen gesteld in de AVG. Daarenboven zal je als levensloopbegeleider kennisnemen van en handelen volgens het privacy-beleid van VAB en de hieruit voortvloeiende richtlijnen in het kader van informatievastlegging en uitwisseling.

Onze visie op autisme

Autisme is een verzamelterm. Er zijn veel theorieën over wat autisme is. Vanuit autisme bekeken sluit aan bij de visie op autisme als een ontwikkeling in eigen tempo en eigen volgorde*. Waar de meeste kinderen zich eerst vooral sociaal en emotioneel ontwikkelen, ligt bij kinderen met autisme vaak meer nadruk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale en emotionele ontwikkeling komt later. De maatschappij is niet ingericht op kinderen die zich in deze volgorde ontwikkelen. Daardoor ontstaan vaak veel problemen.

In onze visie gaan we ervan uit dat ieder persoon met autisme zich kan ontwikkelen. We vragen van de levensloopbegeleiders in de pilot om zich deze visie eigen te maken. Tijdens training en intervisie zal hier ook aandacht voor zijn.

* M. Delfos

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de pilot Levensloopbegeleiding VAB volg ons dan op Twitter en Facebook. Heb je een vraag, suggestie of idee dan kun je mailen naar: levensloopbegeleiding@vanuitautismebekeken.nl

Wil je mee doen aan deze pilot als levensloopbegeleider? Neem dan svp contact op met een van ons.