Deelnemersinformatie

Het hogere doel van de pilot Levensloopbegeleiding VAB

Tijdens de pilot Levensloopbegeleiding VAB krijgen 100 mensen de kans om levensloopbegeleiding te ontvangen en nog eens 100 om levensloopbegeleiding te bieden. Dat is fantastisch. Het hogere doel is echter niet om dit voor 100 mensen te realiseren, maar voor álle mensen met autisme in Nederland die hier baat bij kunnen hebben. Daarom stellen we alles in het werk om met elkaar een antwoord te vinden op de vraag `Wat is goede levensloopbegeleiding?` en `Hoe kunnen we dit goed organiseren?`

Iedereen die mee doet aan deze pilot moet bijdragen aan dit hogere doel. Concreet betekent dat dat alle levensloopbegeleiders (dus ook die van jou):

  • Actief deel moeten nemen en inhoudelijk bijdragen aan trainingen en intervisie in een regionale groep met andere levensloopbegeleiders
  • Mee moeten doen aan onderzoek/monitoring op een aantal vaste momenten
  • Het ondersteunende ICT platform moeten gebruiken voor urenregistratie

Hoe ziet Levensloopbegeleiding VAB eruit?

Jouw leefwereld staat centraal bij de levensloopbegeleiding. Jij (en/of je naasten) weet als beste wat je nodig hebt. Samen met jouw levensloopbegeleider spreek je af hoe jullie contact gaat verlopen: hoe vaak willen jullie afspreken? Willen jullie soms bellen? Willen jullie samen op pad naar een werkgever of naar de sportclub om te regelen wat jij nodig hebt?

Binnen de pilot ben je vrij om het te organiseren zoals het voor jou helpend is. Natuurlijk moet je wel rekening houden met wat haalbaar is voor jouw levensloopbegeleider, daarom is het belangrijk om dit altijd goed af te stemmen met elkaar. Vanuit deze pilot zullen we ons zo weinig mogelijk bemoeien met de manier waarop jij en je levensloopbegeleider contact hebben.

Levensbreed, levensvolgend en levenslang

Jouw levensloopbegeleider gaat jou begeleiden op basis van de volgende drie kenmerken:

Beelden weergave van school, zorg, werk, sport, sociaal leven, wonen, vervoer etc.

Tijdlijn over de jaren waarbij levensloopbegeleiding naar behoefte wordt op- en afgeschaald.

De mens van baby tot oudere

Hoe lang duurt de pilot?

Per mei 2019 is de eerste groep gestart van 25 deelnemers. In november 2019 is de tweede groep gestart van 25 deelnemers en vanaf 1 mei 2020 zijn nog eens 50 nieuwe deelnemers gestart. Daarmee is dan een groep van 100 deelnemers compleet.

Per november 2020 is de pilotfase afgerond.

Eind 2020 leverden wij de resultaten van het onderzoek op en heeft het ministerie van VWS een besluit moeten nemen over mogelijke landelijke uitrol van de Levensloopbegeleiding VAB zoals wij die aanbevelen.

  • Tot 31 december 2023 kan je in ieder geval gebruik blijven maken van Levensloopbegeleiding VAB, gefinancierd door de pilot.

Uiterlijk 31 december 2023 is de pilot volledig afgerond. We hopen tegen die tijd meer duidelijkheid te hebben over de manier waarop Levensloopbegeleiding VAB ook daarna ingezet kan gaan worden. 

Wie zijn de deelnemers van de pilot?

De deelnemers aan de pilot zijn mensen met een ASS-diagnose en die hebben aangegeven dat ze graag begeleid zouden willen worden door een levensloopbegeleider. Er is zorggedragen voor een brede spreiding naar diverse achtergrondcriteria.

Wie zijn de levensloopbegeleiders van de pilot?

Als je mee doet, kies jij zelf wie jouw levensloopbegeleider wordt. Je kunt dus iemand kiezen met wie jij een klik hebt. Deze persoon hoeft nog geen levensloopbegeleider te zijn. Het kan ook iemand zijn met een heel ander beroep, of een familielid. Je begeleider moet wel minimaal HBO-denkniveau hebben en in staat zijn tot zelfreflectie.

Mensen die binnen deze pilot gevraagd worden als levensloopbegeleider moeten goed afwegen of ze dit willen. Een levensloopbegeleider kiest er dan namelijk voor om zich te verbinden aan de werkwijze en voorwaarden van de pilot.

Wat gaat de levensloopbegeleider doen?

De levensloopbegeleider werkt vanuit de vragen die jij hebt en heeft aandacht voor de vlakken waar jij je in zou willen ontwikkelen. Hij voorkomt dat dingen voor jou uit de hand lopen en helpt je reflecteren op jezelf en je omgeving.
Daarnaast is hij omgevingsgericht. De levensloopbegeleider creëert omstandigheden waarin jij kunt functioneren, groeien, meedoen en je zelfvertrouwen kan opbouwen.
Je levensloopbegeleider voert het ‘goede gesprek’ (hij maakt, in gesprek met jou, helder wat je vragen zijn en geeft coaching) en regelt maatwerk voor waar jij dat als deelnemer nodig hebt. De levensloopbegeleider moet hiervoor gebruik maken van training en intervisie die wij bieden in de pilot.

Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching)

Levensloopbegeleiders regelen maatwerk voor de deelnemers waar dat nodig is.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Als deelnemer neem je gedurende de pilot ook deel aan onderzoek, net als je begeleider. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is goede levensloopbegeleiding? Deze vraag wordt vanuit verschillende invalshoeken beantwoord:

  • Vanuit het perspectief van jou als deelnemer en jouw omgeving
  • Vanuit het perspectief van de levensloopbegeleider
  • In termen van gevonden effecten

Ook is in de eerste fase nauwgezet onderzocht wat de financiële kosten en baten van deze vorm van levensloopbegeleiding zijn.

Nu de verlenging van de pilot Levensloopbegeleiding VAB loopt, is het onderzoek inmiddels afgerond. 

Digitaal platform Jouwomgeving.nl

Voor de pilot maak je gebruik van een digitaal platform. Je begeleider doet dat ook.
Wij hebben ervoor gekozen om te werken met www.jouwomgeving.nl. Dit platform kun je gebruiken om in een veilige afgeschermde omgeving te communiceren met je begeleider. Je kunt ook externen toevoegen, zoals familie of vrienden. Voor het juiste gebruik van het platform krijg je een instructie.

De onderzoekers hebben toegang tot dit platform.

Commitment aan de pilot

Wij denken dat deelname aan deze pilot heel helpend kan zijn als je Levensloopbegeleiding VAB nodig hebt. Realiseer je wel dat we met deze pilot gaan onderzoeken of Levensloopbegeleiding VAB mogelijk gemaakt kan worden voor veel meer mensen met autisme in Nederland. Concreet betekent dat:

  • Je sluit een overeenkomst met ons af waarin jij je deelname bevestigt.
  • Het onderzoek is inmiddels afgerond. Mocht er nog aanvullend onderzoek nodig zijn, dan wordt je hierover door VAB benaderd.

Bescherming van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft richtlijnen over wat wij moeten doen zodat jouw gegevens maximaal zijn beschermd. Wij hebben deze richtlijnen vertaald naar het Gegevensbeschermingsbeleid VAB.

Eén van de maatregelen is dat wij met Jouw Omgeving en MAD impact, die beiden gegevens over jou vastleggen, afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop zij jouw gegevens beschermen.

Ook met de levensloopbegeleiders maken wij de afspraak dat zij handelen volgens de eisen van de AVG, waarbij wij willen benadrukken dat die verantwoordelijkheid bij de levensloopbegeleiders ligt.

Onze visie op autisme

Autisme is een verzamelterm. Er zijn veel theorieën over wat autisme is. Vanuit autisme bekeken sluit aan bij de visie op autisme als een ontwikkeling in eigen tempo en eigen volgorde*. Waar de meeste kinderen zich eerst vooral sociaal en emotioneel ontwikkelen, ligt bij kinderen met autisme vaak meer nadruk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale en emotionele ontwikkeling komt later. De maatschappij is niet ingericht op kinderen die zich in deze volgorde ontwikkelen. Daardoor ontstaan vaak veel problemen.

In onze visie gaan we ervan uit dat ieder persoon met autisme zich kan ontwikkelen. We vragen van de levensloopbegeleiders in de pilot om zich deze visie eigen te maken. Tijdens training en intervisie zal hier ook aandacht voor zijn.

* M. Delfos

Contact

Wil je op de hoogte blijven van de pilot Levensloopbegeleiding VAB volg ons dan op Twitter en Facebook. Heb je een vraag, suggestie of idee dan kan je mailen naar: levensloopbegeleiding@vanuitautismebekeken.nl

Wil je mee doen aan deze pilot als deelnemer? Neem dan svp contact op met een van ons.