Cliëntondersteuning bij autisme

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over over uw zorg. Welke zorg past bij u, welke keuzes kunt u maken? De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het hulpaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek met een indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke hulp u nodig heeft). 

Cliëntondersteuning via de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals: 

 • Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving
 • Wonen
 • Onderwijs
 • Zorg gefinancierd door de zorgverzekeraar vanuit de Zvw.

Deze cliëntondersteuning is voor alle cliënten, van alle leeftijden en over alle levensdomeinen. Per gemeente verschilt wie de cliëntondersteuning biedt. Vaak is dat MEE of Zorgbelang, maar het kan ook een andere organisatie zijn zoals het maatschappelijk werk of een vrijwilligersorganisatie. U kunt dit navragen bij uw gemeente. 

Cliëntondersteuning bij de aanvraag van Wlz-zorg

Mensen met autisme kunnen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij ook een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben. Alleen autisme geeft (nog) geen toegang tot de Wlz. Zie voor informatie over toegang tot de Wlz op deze pagina

Wilt u (voor uw kind) Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning. U kunt de ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. De ondersteuning is  gratis. 

Cliëntondersteuning als u of uw kind Wlz-zorg krijgt

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Uw zorgkantoor moet hiervoor onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen. Denk aan:

 • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
 • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie past.  
 • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).  
 • Het zorg‐ of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg‐ of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.  
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan  een cliëntondersteuner u helpen.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van het zorgkantoor en werkt in uw belang. U heeft recht op cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De ondersteuning is voor u gratis. 

Aanbieders cliëntondersteuning in de Wlz

MEE en Zorgbelang bieden de cliëntondersteuning in de Wlz. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

 • Zorgkantoor: adressen van zorgkantoren vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de website van uw zorgkantoor vindt u nadere informatie en een telefoonnummer voor cliëntondersteuning. 
 • MEE: zie www.mee.nl of bel : 0900 ‐ 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. 
 • Adviespunt Zorgbelang: zie www.adviespuntzorgbelang.nl of bel  0900 – 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.