Persoonsgebonden budget bij autisme

Het voordeel van een pgb is dat je zelf je hulpverleners uitkiest en zelf afspraken maakt over de hulp. Je bent daardoor niet afhankelijk van het standaard aanbod van een zorginstelling.

Een pgb brengt ook verplichtingen met zich mee. Je moet verantwoorde zorg inkopen die daadwerkelijk bijdraagt aan het zelfstandig leven of aan herstel.

Is het pgb een recht?

Ja, als je voldoet aan de voorwaarden, heb je het recht om te kiezen voor een pgb. 

Stappenplan

Je hebt eerst een indicatie of beschikking nodig voor zorg of ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding, dagopvang, persoonlijke verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vervolgens ben je vrij om te kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een pgb. Als je kiest voor een pgb moet je uitleggen waarom zorg in natura voor jou niet geschikt is en hoe het pgb bijdraagt aan je zelfredzaamheid. Bij autisme zal het vaak gaan om een van deze argumenten:

  • Je hebt één of meerdere vaste begeleiders nodig. 
  • Je hebt hulp nodig op wisselende plaatsen of tijden.
  • Je hebt hulp nodig van iemand met gespecialiseerde kennis van autisme. 

Tot slot moet je voldoen aan de criteria voor het pgb. 

Criteria voor het pgb

De criteria staan per wet beschreven op Regelhulp.nl:

Wmo-ondersteuning of jeugdhulp duurder met het pgb?

Soms is zelf ingekochte ondersteuning duurder dan zorg in natura. Dat is geen reden om een pgb te weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld uit te geven. De gemeente kan je dan alleen het bedrag geven dat de zorg in natura zou kosten. De meerkosten betaal je dan zelf. 

Wil je bijvoorbeeld begeleiding voor 50,- per uur inkopen terwijl de gemeente dezelfde begeleiding in natura beschikbaar heeft voor 40- per uur? Dan kan de gemeente het pgb vaststellen op basis van 40,- per uur. Het tariefverschil mag echter geen reden zijn om je hele pgb te weigeren waardoor je zorg in natura moet afnemen. 

Een pgb aanvragen

Op Regelhulp.nl staat een uitleg over de pgb's:

Is je pgb-aanvraag afgewezen?

Er zijn signalen dat sommige gemeenten en zorgkantoren veel pgb-aanvragen afwijzen. Dat gebeurt niet altijd om de juiste redenen. Het is daarom belangrijk om te weten wat de regels zijn voor het toekennen van een pgb. 

Een pgb mag alleen geweigerd of ingetrokken worden als:

  • Je het budget niet kunt beheren
  • Je geen veilige en doelmatige zorg inkoopt
  • Je niet kunt uitleggen waarom een pgb in jouw situatie beter is dan zorg in natura
  • Je onjuiste gegevens over je situatie hebt aangeleverd
  • Je het pgb gebruikt voor een ander doel dan zorg of ondersteuning inkopen

Gemeenten of zorgverzekeraars mogen je pgb-aanvraag NIET afwijzen met het argument dat er ook zorg in natura beschikbaar is. 

Hulp inschakelen

Als je gemeente of zorgverzekeraar zegt dat een pgb niet mogelijk is, kun je contact opnemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner (de gemeente of zorgverzekeraar moet die beschikbaar stellen). Je kunt ook contact opnemen met het Het Juiste Loket.

Bezwaar maken

Als je gemeente of zorgverzekeraar je aanvraag afwijst, kun je bezwaar maken tegen die beslissing.