Veelgestelde vragen over levensloopbegeleiding in uw gemeente

 

Levensloopbegeleiding in uw gemeente, inhoudelijk:

 

Q1: Wat is de doelstelling van Levensloopbegeleiding Vanuit autisme bekeken (LLB VAB)?

A1: De doelstelling is om levensloopbegeleiding VAB landelijk te borgen en in gemeenten uit te voeren. Zo kan iedereen met autisme en een hulpvraag laagdrempelig levensloopbegeleiding krijgen, op een manier die vertrekt vanuit eigen wensen en leven, en die gelijktijdig respectvol en liefdevol ontwikkeling, levensgeluk, autonomie en deelname aan de samenleving stimuleert.

Q2: Wat is het verschil met de huidige reguliere vorm van ondersteuning?

A2: Het belangrijkste verschil is dat bij LLB VAB de deelnemer zelf zijn llb’er kiest. En dat het lokale lerende team met verplichte intervisies en trainingen voor llb’ers zorgt voor kwaliteitsborging Verder is de financiering anders (zie Q11).

Q3: Hoe verhoudt LLB VAB zich tot de bestaande aanbieders?

A3: Medewerkers van bestaande aanbieders kunnen llb’er zijn. Gemeenten kunnen dat stimuleren door hen te plaatsen in de pool voor deelnemers die zelf geen llb’er in hun eigen netwerk vinden. Omdat llb’ers doen wat nodig is om beweging te brengen in het leven van de deelnemer, komen zij in contact met bestaande aanbieders van zorg, zowel ambulant als uit de tweede lijn.

Q4: Welke kwaliteitseisen stelt LLB VAB aan de levensloopbegeleiders (llb’ers)?

A4: Een llb’er heeft commitment aan onze uitgangspunten, werkwijze en kwaliteitsmaatregelen. De llb’er is gekozen door de deelnemer en kan een VOG overleggen. De uiteindelijke goedkeuring is in handen van de lokale pb’er.

Q5: Hoe vindt de matching tussen deelnemer en llb’er plaats?

A5: De deelnemer kiest een llb’er uit eigen omgeving of uit een door de procesbegeleider opgezette videopool. In de video’s uit deze pool, stellen potentiële llb’er zich in maximaal 5 minuten voor. De deelnemer bepaalt aan de hand van deze video’s met welke llb’er hij een klik voelt. Een kennismakingsgesprek bepaalt of er een match is.

Q6: Ontstaat er spanning tussen de ‘levenslange’ beschikbaarheid van een llb’er en het streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid?

A6: Juist de vertrouwensband en de laagdrempelige, voortdurende beschikbaarheid van de zelfgekozen llb’er bevorderen dat een deelnemer werkt aan zijn eigen autonomie.

Q7: Wie bepaalt hoeveel uur begeleiding een deelnemer ontvangt?

A7: Dat geeft de deelnemer bij aanvang zelf aan in overleg met de procesbegeleider. Vervolgens doet een llb’er wat nodig is.

Q8: Is LLB VAB individueel beschikbaar?

A8: Bij LLB VAB worden mensen met autisme individueel begeleid. Om meer en minder gebruik op individueel niveau tegen elkaar te laten wegvallen gaat LLB VAB uit van groepsfinanciering. De voorkeur gaat daarbij uit naar groepen van minimaal 20 deelnemers.

Q9: Kan de deelnemer van begeleider wisselen?

A9: De deelnemer kan besluiten dat een llb’er niet (meer) aan zijn verwachtingen voldoet. Ook de lokale pb’er kan besluiten dat een llb’er niet meer past, bijvoorbeeld door niet of niet actief genoeg deel te nemen aan de intervisies. Wisselen gaat altijd in zorgvuldig overleg.

Q10: Hoe zorgt LLB VAB voor kwaliteit?

A10: LLB VAB is een lerende organisatie. Dit betekent dat iedereen op alle terreinen in de leerstand staat, met een open, betrokken en nieuwsgierige houding. Lokaal begeleidt de pb’er het team door driewekelijkse intervisies en maandelijkse trainingen, soms door gastdocenten. Landelijk zijn er themabijeenkomsten voor alle betrokkenen bij LLB VAB.

Afbeelding
Ilustratie van de context van levensloopbegeleiding

 

Levensloopbegeleiding in uw gemeente; organisatorisch

 

Q11: Wie organiseert de LLB VAB in onze gemeente?

A11: In iedere gemeente is de door VAB geselecteerde lokale procesbegeleider(pb’er) verantwoordelijk voor de organisatie. LLB VAB stelt deze aan op basis van een helder omschreven profiel. Bij voorkeur komt een pb’er uit het lokale zorg- en of ondersteuningslandschap. Bekendheid met de lokale omstandigheden is gewenst.

Q12: Past LLB VAB binnen de huidige wet- en regelgeving?

A12: Ja. Uit de verkenning bij gemeenten is gebleken dat er geen belemmeringen zijn in wet- en regelgeving om LLB VAB beschikbaar te maken. Wel zijn er soms belemmeringen in het eigen gemeentelijk beleid rond bijvoorbeeld aanbestedingen.

Q13: Hoe past LLB VAB binnen het huidige systeem?

A13: Dat is afhankelijk van hoe de gemeente de zorg heeft ingericht; LLB VAB kan in theorie als maatwerkvoorziening worden ingekocht, in de praktijk blijkt dit lastig te organiseren. Een algemene voorliggende voorziening ligt het meest voor de hand als het vanmuit de Wmo wordt georganiseerd. Financiering kan in voorkomende gevallen ook vanuit de Jeugdwet plaatsvinden. VAB kan ook via de zorgkantoren ondersteuning leveren.  

Q14: Wat kost LLB VAB?

A14: LLB VAB richten we in op basis van contractafspraken met gemeenten en mogelijk andere deelnemende organisaties. Hierbij is er sprake van maatwerk op basis van de wensen van de te begeleiden groep deelnemers. Daar komen de af te nemen aanvullende voorzieningen bij.

Q15: Hoe gaat het met de overgang van jeugdwet naar Wmo in verband met de levenslange beschikbaarheid?

A15: LLB VAB is levenslang beschikbaar, ongeacht de financieringsbron. Het bereiken van de 18-jarige leeftijd heeft geen consequenties voor de LLB VAB. Als LLB VAB als collectieve voorliggende voorziening is ingericht speelt dit per definitie geen rol.


Voor meer informatie: anjo.markhorst@vanuitautismebekeken.nl of hans.sureveen@vanuitautismebekeken.nl

Toelichting op afkortingen:

  • Llb’er: Levensloopbegeleider
  • Pb’er: Projectbegeleider
  • LLB VAB: Levensloopbegeleiding Vanuit autisme bekeken
  • Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning