Beleidsambtenaar bij de gemeente

Als beleidsambtenaar bij de gemeente heb je (indirect) veel invloed op het dagelijks leven van mensen met autisme. Hoe draag je positief bij?

Wat moet je weten over autisme en een integrale aanpak?

 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt bij uitstek de mogelijkheid om zorg op maat in te kopen. Niet teveel en niet te weinig, passend bij de persoon, zijn levensfase en de situatie op dat moment en passend bij autisme. 
 2. Iedere persoon met autisme is anders. Wat bij de een werkt, hoeft bij de ander niet te werken. Ga altijd met mensen zelf in gesprek. Hierdoor verspil je geen middelen aan ondersteuning die niet nodig is en krijgen de mensen met autisme in je gemeente sneller de kans om weer volwaardig te participeren. 
 3. Een integrale aanpak is precies wat mensen met autisme nodig hebben. Want autisme heb je gedurende je hele leven en werkt door op alle levensterreinen. De essentie van de oplossing ligt daarom ook in het integraal benaderen van de problematiek. Betrek daarom niet alleen familie, maar ook de school, sport, werk, etc. Dat is een echte integrale aanpak.
 4. Veel mensen met autisme zijn kwetsbaar en (in periodes) niet zelfredzaam. Hun ondersteuningsvraag is dan te complex om zelf te kunnen beantwoorden. Zij zullen op die momenten extra ondersteuning nodig hebben.
 5. Naasten van mensen met autisme zijn vaak overbelast. Er is geen winst te halen door een groter beroep te doen op de naaste omgeving, maar juist door de naaste omgeving goed toe te rusten. Neem de tijd om de draaglast en draagkracht van de omgeving goed in te schatten. Dit betaalt zich later terug. 
 6. De winst voor je gemeente zit op preventie. Voorkomen van schooluitval, vroegtijdig signaleren, aan het werk helpen en houden: het vraagt een inspanning, maar levert meer op. Blijvende begeleiding – flexibel in tijd en intensiteit, afhankelijk van de behoefte - is goedkoper dan een uitkering. 
 7. Autisme geeft vaak meervoudige problematiek omdat het doorwerkt op alle levensgebieden. Ook hebben veel mensen met autisme moeite met eigen regie. Dit vraagt dus om maatwerk. Het positieve is dat er maar weinig kwetsbare groepen in je gemeente zijn waar de spin-off van maatwerk zo’n direct en intens effect heeft op de participatie. 

Wat kun jij doen?

 • Neem de kwaliteitseisen die mensen met autisme en hun naasten aan zorg en ondersteuning stellen als toetssteen bij de inrichting van het sociale domein.
 • Verken de mogelijkheden voor het invoeren van een integraal pgb binnen jouw gemeente, te starten met integratie van gemeentelijke budgetten. 
 • Kies voor een systeem van (regionale) zorginkoop waarbij ook relatief kleinschalige aanbieders ingesloten worden. En waarbij burgers een gelijkwaardige stem krijgen bij de selectie en beoordeling van zorgverleners. 
 • Geef professionals in de eerste en tweede lijn de opdracht om systeemgericht en levensbreed te werken. 
 • Zorg dat medewerkers in sociale teams en/of de toegang tot maatwerkvoorzieningen beschikken over het instrumentarium om op maatwerkarrangementen voor mensen met autisme en hun naasten te maken. 
 • Geef medewerkers in sociale teams en/of de toegang de opdracht om bij gezinnen waar autisme een rol speelt proactieve begeleiding te bieden. Zo kunnen veranderingen die niet te voorzien zijn opgemerkt worden coordat de situatie escaleert.
 • Stimuleer een heldere taakverdeling en goede verbinding tussen professionals in de eerste lijn, de toegang tot maatwerkvoorzieningen en de tweede lijn.
 • Stimuleer dat er op uitvoerend niveau slimme combinaties gemaakt worden van informele zorg, cliëntondersteuning, individuele begeleiding, mantelzorgondersteuning, ambulante begeleiding in het onderwijs en job coaching. Bij voorkeur door een of meer vaste levensloopbegeleiders. Juist hierdoor is efficiency- en effectiviteitswinst in de begeleiding van mensen met autisme te realiseren. 

Meer informatie